واحد امور عمومی

مدیریت واحد : آقای سعید قندالی

 

شرح وظایف:

 

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات
 • انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات
 • تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات
 • تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان
 • برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
 • برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیرضروری
 • پیشبینی نیازهای بیمارستان  از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها
 • برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری خودروها
 • رضایت‌سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان‌سنجی ارائه خدمات
 • رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
 • پیشبینی نیازهای تدارکات یبیمارستان  و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات
 • رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده
 • امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی، مأموریت و ... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم