واحد آموزش  

 

سوپروایزر آموزشی: سرکار خانم فاطمه مداح

 

 هماهنگ کننده امور آموزش: سرکار خانم زهره اشتری

 

 

رسالت واحد آموزش توانمند سازی پرسنل شاغل در بیمارستان از طریق ارتقاء سطح علمی آنان و آموزش های حرفه ای  و آموزش به بیماران و همراهان در خصوص خود مراقبتی می باشد. این واحد زیر نظر سوپروایزر آموزشی بیمارستان اداره می شود در هر کدام از بخش های بیمارستان نیز رابطین آموزشی همسو با سیاست های این واحد به فعالیت می پردازند.

در واحد آموزش بیمارستان جهت دستیابی به اهداف آوزشی اقدامات زیر صورت می گیرد:

 1. تعیین نیازهای آموزشی کارکنان بر اساس نوع کار و وظایف شغلی کارکنان، طبق نظر مسئولین واحدها,اهداف سازمان، جامعه هدف و نیازهای آنها
 2. بررسی نیازهای آموزشی و الویت بندی آنها  و اعلام الویتها به کمیته آموزش دانشگاه جهت هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم
 3. برگزاری دوره های آموزشی به دو صورت درون بخشی (کنفرانس، چهره به چهره) یا متمرکز با همکاری اساتید و کارشناسان مرتبط
 4. پیشنهاد تهیه کتب، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان
 5. هماهنگی جهت شرکت در کلاسهای آموزش مداوم و هماهنگی جهت برگزاری ویدئو کنفرانس
 6. پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی
 7. همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مددجویان
 8. هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
 9. هدایت و آموزش کارکنان در جهت تهیه پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
 10. کنترل و نظارت بر شرکت فعال کلیه کارکنان پرستاری (در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی

 

 

 

شرح وظایف رابطین آموزش

      در حیطه آموزش پرسنل:

 1. تدوین و اجرای برنامه آموزش درون بخشی بر اساس PDP  و موارد ابلاغی از سوپروایزر آموزشی
 2. برگزاری آزمون های درون بخشی و انجام اقدام اصلاحی در صورت عدم احراز امتیاز مناسب
 3. تعامل دو طرفه با سرپرستار در خصوص اجرای دستورالعمل ها و توجیه پرسنل جدید (اجرای برنامه پیشنهادی هفتگی و برگزاری آزمونهای مرتبط، پایش اثر بخشی و اقدام اصلاحی)
 4. شناسایی بیماریهای شایع بخش  تهیه جزوه آموزشی مراقبت از بیماران شایع بستری در بخش جهت آموزش پرسنل و بیماران
 5. حضور فعال در جلسات و پیگیری امور محوله
 6. ارائه گزارش عملکرد ( ارزیابی کمی و تعیین شاخص اثر بخشی آموزشهای ارائه شده) هر سه ماه به واحد آموزش
 7. برگزاری آزمون های توانمندی پرسنل و انجام اثر بخشی و اقدام اصلاحی
 8. تکمیل چک لیست های تحویلی و ارائه آن به واحد آموزش
 9. مطالعه و آموزش به پرسنل و آرشیو صحیح دستورالعمل های جدید ابلاغی
 10. بررسی مشکلات فرآیند یادگیری و اجرای اقدامات درمانی و ارائه پیشنهادات سازنده

 

در حیطه آموزش به بیمار:

 1. هماهنگی  مستمر لازم در حیطه اموزش به بیمار ان با سرپرستار و سوپروایزر آموزشی
 2. برنامه ریزی و انجام  نیاز سنجی آموزشی از بیماران بخش
 3. الویت بندی نیازهای اموزشی انجام شده
 4. طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی اموزشی انجام شده
 5. پیشنهاد برنامه های آموزشی بخش  با هماهنگی سرپرستار به مدیریت پرستاری
 6. اجرای برنامه های اموزشی بیماران بر اساس نیازسنجی انجام شده پس از تأیید و ابلاغ مدیریت خدمات پرستاری
 7. برنامه ریزی  و مشارکت در زمینه طراحی پمفلتها و جزوات اموزشی بر اساس استاندارها و تهیه بانک اطلاعاتی اموزشی
 8. پیش بینی منابع مالی و تسهیلات  مورد نیاز بر اساس  الویتها
 9. مشارکت و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی بیماران در بخش
 10. ارزیابی و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش های  ارائه شده با استفاده از چک لیستهای ابلاغی وزارتخانه (تا بیستم هر ماه جهت ارائه بازخورد به معاونت درمان به واحد آموزش  ارسال گردد)