واحد آزمایشگاه

مسئول واحد : آقای واحدی

 

شرح وظایف :

 

پذيرش آزمايشات درخواست شده، نمونه گيري، پردازش نمونه ها و آماده سازي آنها جهت انجام آزمايشات مختلف، و گزارش پاسخ آنها به بيمار يا بخش درخواست كننده همراه با به كارگيري روشهاي استاندارد كنترل كيفي براي اطمينان از صحت و دقت فعاليتها و فرآيندهاي آزمايشگاهي و كشف خطاهاي احتمالي، و نيزاجراي برنامه هاي آموزشي و ارزيابي صلاحيت عملكرد تمامي كاركنان و برقراري ارتباط مؤثر با پزشكان باليني و ساير دست اندركاران بخش بهداشت، پيشگيري و درمان

این بخش کلیه آزمایشات تشخیصی صورت می گیرد.

 

مسئول فنی : دکتر سمانه انتظاری

 

واحد پاتولوژی 

مسئول واحد : آقای واحدی

 

شرح وظایف :

 

در این بخش آزمایشات بافت شناسی به همراه نظر متخصص پاتو لوژیست برای کلیه مراجعین انجام می شود.

دکتر سمانه انتظاری - متخصص آسیب شناسی

 

مسئول فنی  : دکتر سمانه انتظاری