بخش  CCU

مسئول بخش : سرکار خانم کاشانی جباری

 

شرح وظایف:

 

بشر از دیرباز برای شناسائی و مبارزه با بیماریها در تلاش بوده و امروز با بکارگیری دانش و تکنولوژی جدید به ابعاد نوینی از درمان و مراقبت دست یافته است. مراقبت ویژه شامل مراقبت مداوم، دقیق و تخصصی در بیمارانی است که در وضعیت های خطیر حیاتی قرار گرفته، نیاز به کنترل مداوم، شدید به وسیله پرسنل ماهر و با استفاده از وسایل و امکانات پیشرفته دارند. در واقع این بخش مکانی است که بیماران بدحال به وسیله ماهرترین و لایق ترین پرسنل پرستاری و پزشکی و با بهره گیری از جدیدترین روشهای فناوری تحت معالجه و مراقبت قرار می گیرند. هدف از تجهیزات این بخش کاهش مرگ و میر ناشی از حمله های قلبی، کنترل آرتیمی های خطرناک، مانیتورینگ، همودینامیک و پایش ریتم قلب در کلیه بیمارانی است که نیاز به کنترل دقیق سیستم قلب و عروق دارند. این بخش دارای تخت می باشد.

 

پزشکان متخصص بخش: 

 

دکتر مکی نژاد، دکتر صدرزاده، دکتر غفارپور، دکتر شاه حسینی  - متخصصین قلب و عروق