بخش ICU

مسئول بخش : سرکار خانم شاه حسینی

 

شرح وظایف:

 

این بخش دارای 12 تخت فعال بوده که همگی با توجه به شرایط بیمار مجهز به تخت مواج می گردند. همچنین این بخش مجهز به دستگاههایی نظیر: بنت، ساکشن، پالس  اکسی متر، پمپ انفوزیون، مانیتور، الکتروشک، ECG، بلدگز و ... میباشد. 

 

 

توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین:


در این بخش بیماران همراه ندارند و به آنها تاکید می شود که به هیچ عنوان وارد بخش نشوند مگر در مواقع ضروری که باید گان بپوشند و از روکش کفش استفاده کنند.

 

 

مسئول فنی بخش:

 

دکتر طالبی (متخصص بیهوشی)

 

 

پزشکان متخصص مراقبتهای ویژه:

 

دکتر طالبی، دکتر علیزاده، دکتر پردیس - متخصصین بیهوشی