بخش اطفال 

مسئول بخش: سرکار خانم سبزی خباز

 

شرح وظایف:


بیماران بستری در این بخش شامل نوزادان، کودکان شیر خوار بالای 1ماه، کودکان 1 تا 15 ساله پذیرش می شوند. پذیرش بیماران به صورت مستقیم از مطب یا غیر مستقیم از بخشهای فوریتها، GYN، زایشگاه و .... می باشد. بیماریهای رایج در بخش به صورت عفونی و غیر عفونی می باشند که معمولا به شرح زیر میباشند؛Hyperbili, DM,GE , Shigela ,sepsis  و.....

این بخش دارای 18 تخت می باشد و دارای 6 دستگاه انکوباتور 2 دستگاه فتوتراپی 7 دستگاه فتوتراپی ساه، 1 عدد تخت احیا و همچنین 5 دستگاه پالس اکس متری می باشد.

 

 

توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین:


توجه مادران به راهنمایی ها و آموزشهای پرستاران هنگام ترخیص، رعایت رژیم غذایی مناسب برای کودکان، مطالعه پمفلت های آموزشی که هنگام ترخیص به مادران داده می شود.

 

 

 پزشکان متخصص بخش:

 

دکتر  احمد اکبرزاده، دکتر پورذهبی، دکتر منصوری - متخصص کودکان و  نوزادان