خرید کتاب

12 عنوان (17 جلد) کتاب در موضوعات پزشکی و پرستاری در شهریور ماه سال جاری خریداری و در مخزن کتابخانه جهت بهره مندی  اعضاء قرار گرفت.