واحد امور مالی و حسابداری هزینه 

 

مسئول واحد: سرکار خانم مریم فیصلی
 


شرح وظایف :

واحد امور مالی بیمارستان مسئولیت پرداخت هزینه های بیمارستان شامل پرداخت حقوق و مزایا و اضافه کار –نظام نوین – خریداری تدارکات – شرکت های طرف قرارداد- هزینه های عمرانیو پیگیری دریافت در آمد و صورت حسابهای ارسالی به سازمان های بیمه گر طرف قرارداد را بعهده دارد.

 

حسابداری ترخیص

 

 مسئول واحد: جناب آقای عباس رضازاده

 

شرح وظایف :

 

 آوردن گرویی و دفترچه از پذیرش و صندوق – ترخیص بیمار سند زدن- ارائه صورت حساب به بیماران بستری در بخش ها- ترخیص بیماران دیالیزی در آخر هر ماه و سند زدنشان- تفکیک مصرفی هایی که از اتاق عمل آورده می شود- زدن معرفی برای نماینده بیمه.

 

توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین:

 

  1.  
  2. با صبر و تحمل منتظر بمانید تا حسابدار بتواند حسابتان را به درستی مشخص کند و حقی از شما پایمال نشود.
  3. اگر کارتان مقداری طول کشید صحه صدر داشته باشید و برخورد نامناسب با اطرافیان و کاربر نداشته باشید.
  4.  

 

حسابداری درآمد

 

شرح وظایف :


تهیه ،تنظیم و ارسال اسناد بیماران بستری ،توسط مسئول درآمد  و رابط بستری (مهمترین آن بررسی اسناد از لحاظ تاریخ و نحوه نگارش،اعتبار دفترچه ها،کنترل مهر و امضاء و پیوست فرمهای اورژانس قبل از تحویل و ارسال اسناد به سازمانهای بیمه گر(در بخش بستری)،جمع آوری کلیه نسخ واحدها(پاراکلینیک –ویزیت-خدمات اعم از نوارقلب،سوچر و ....)تهیه ، تنظیم و کنترل نسخ مذکور،لیست گیری و ارسال به سازمانهای بیمه گر(بخش سرپایی)

 

توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین:
 
راهنمایی کلیه بیماران جهت ارائه مدارک لازم ،پیوست اسناد ارسالی و نحوه اجرای مفاد قراردادهای سازمانهای بیمه گر و راهنمایی بیماران مشمول اصل92 حوادث ترافیکی

 

 

صندوقشرح وظایف :

1- دریافت و پرداخت تسویه حساب(دریافت علی الحساب-بصورت اضافه پرداخت)

2- صدور قبض درمانگاه تخصصی (ویزیت متخصصان-نوارقلب – نوارمغز - گچ گیری - تست ورزش - اکو - آندسکوپی)

3- صدور کلیه قبضهای واحد رادیولوژی

 

توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین:
1-لطفا مراجعین را بطور صحیح جهت رجوع به بخش بعدی راهنمایی کنید.2-بیمارستان باید دارای اطلاعات باشد تا مردم سردرگم نباشند.