بخش تالاسمی 

مسئول بخش : سرکار خانم الهی

شرح وظایف :

این بخش دارای  13 تخت فعال و 13 بیمار می باشد، که در روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 13 الی 21 برای تزریق خون و دسفرال واقع در کلینیک امام (ره) به بیماران خدمات ارائه می نماید.

پزشک متخصص بخش:

متخصصین اطفال و داخلی