بیمارستان معتمدی شهرستان گرمسار

آدرس : گرمسار - میدان بسیج - بلوار شهید آیت الله دستغیب

تلفن : 

023-34220070-3

023-34230708

023-34220107

023-34222234-5

023-34225868

دورنگار : 34230710 - 023

صندوق پستی : 3596184811