اعضای تیم مدیریت و رهبری مطابق با استاندارد اعتباربخشی به شرح ذیل می باشد:

 

1.ریاست بیمارستان: جناب آقای دکتر مجید گلینی (رئیس تیم)

2.مدیریت بیمارستان:سرکار خانم فریده عرب عامری

3.مدیریت پرستاری: سرکار خانم زهرا کمالی

4.مسئول حراست: جناب آقای محمدمهدی میرزایی

5.سوپروایزر آموزشی: سرکار خانم فاطمه مداح

6.مدیریت امور مالی: سرکار خانم مریم فیصلی

7.مدیریت بهبود کیفیت: سرکار خانم فاطمه مداح (دبیر تیم)

8.مدیریت فناوری اطلاعات: سرکار خانم مهندس صفورا قندالی

9. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار: سرکار خانم سمیرا ثمری