بخش جراحی

مسئول بخش: سرکار خانم اشرفی

 

معرفی بخش:

 

در بخش داخلی-جراحی بیماران با تشخیص بیماری های دیابت، تنفسی، قلبی و جراحی عمومی بستری می شوند. در این بخش بیماران تنفسی تحت درمان آنتی بیوتیکی و اکسیژن تراپی و آموزش نحوه استفاده از داروهای تنفسی مثل اسپری ها و .. قرار می گیرند. بیماران دیابتی تحت انسولین درمانی و آموزش رژیم غذایی و زندگی در منزل و همچنین استفاده از انسولین و نحوه تزریق در منزل آموزش می یابند، بیمارانی که تحت اعمال جراحی آپاندکتومی، تیروئیدکتومی، کله سیستکتومی، هرنی، پارگی های تاندون و شریان، جراحی های ENT، اورولوژی، قرار می گیرند. در این بخش تحت مراقبت و دارو درمانی و آموزش های لازم هنگام بستری و همچنین هنگام ترخیص و آموزش های لازم در منزل قرار می گیرند. پرسنل پرستاری در این بخش نکات آموزشی و پژوهشی را رعایت می کنند و با استفاده از سیستم اینترنت بیمارستان جدیدترین اطلاعات روز دنیا را جستجو و در امر مراقبت پرستاری خود دخیل می کنند و برای بیماران در بیمارستان و منزل پمفلتهای آموزشی تهیه و در اختیار آنان قرار می دهند.

این بخش دارای 22 تخت می باشد که در زمینه های اعمال جراحی عمومی، زنان، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، اورولوژی، چشم و مغز و اعصاب می باشد. 

 

پزشکان متخصص بخش جراحی: 

 

دکتر ابراهیمی ابیانه، دکتر شیخ قمی - متخصص مغز و اعصاب

دکتر فلاح زواره، دکتر تات، دکتر محمدی - متخصصین جراحی عمومی

دکتر آقایی، دکتر امینی فر، دکتر عزیزلو، دکتر شفیعی، دکتر اسمعیلی بزری - متخصصین زنان و زایمان

دکتر جمشیدی، دکتر بایگی - متخصصین چشم

دکتر حاجی بگلو - متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر رئیسی، دکتر انصاری جعفری - متخصصین ارولوژی

دکتر امیریان، دکتر مصدری - متخصصین ارتوپد