واحد داروخانه

مسئول فنی داروخانه : خانم دکتر فاطمه گرکانی

شرح وظایف :

داروخانه بیمارستان با دارا بودن 3 نفر نیرو(شامل یک پزشک داروساز و دو نفر تکنسین داروئی) فعال بوده و به ارائه خدمات به بیماران بستری در بخشهای درمانی می پردازد، در این داروخانه بالغ بر 500 قلم دارو موجود می باشد .

خدمات داروخانه :

1 . ارائه خدمات داروئی به بیماران بستری در بیمارستان توسط پرسنل آموزش دیده و مجرب

2 . ارائه مشاوره وراهنمایی داروئی به پرسنل و بیماران بستری توسط مسئول فنی داروخانه

3 . آماده نمودن داروهای مورد استفاده بیماران بستری در بخشها و ارسال به بخشهای درمانی

4 . تأمین و توزیع کلیه داروها و محلولهای ضدعفونی کننده به تمام بخشهای بیمارستان

5 . تهیه فارماکوپه داروئی بیمارستان و به روزرسانی آن

6 . تهیه ، نگهداری و توزیع داروهای مخدر بر اساس قوانین مربوطه

7 . خدمات انبار داروئی شامل : تهیه منابع داروئی بیمارستان از شرکتهای معتبر داروئی با استانداردهای موجود و تأمین نیازهای داروئی داروخانه بیمارستان

8 . شرکت در جلسات کمیته دارو وتجهیزات بیمارستان ، بررسی نیازهای داروئی بخشها و ارائه پیشنهاد جهت بهبود فرآیندها

9 . نظارت بر نحوه نگهداری انواع دارو در انبارها از نظر تاریخ مصرف و انقضاء آنها