واحد دفتر پرستاری

مسئول واحد (مترون بیمارستان): سرکار خانم کمالی

 

محل استقرار: طبقه اول حوزه ریاست بیمارستان معتمدی

مدیر پرستاری: زهرا کمالی

سوپروایزر آموزشی: فاطمه مداح

سوپروایزر بالینی: زهرا نیکراد، زهرا احمدی، صغری شاه حسینی، فاطمه دادگر،احمدرضا احمدی، مریم حیدری

تلفن داخلی و مستقیم (34227010 – 34220096)

 

خلاصه ای از برنامه های آتی:

 • تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی به بیمار و خانواده در سطوح مختلف
 • ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر و عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی، جلب مشارکت تیم بهداشتی جهت افزایش رضایتمندی هرچه بیشتر
 • دستیابی و نظارت بر دو پایه : 1.کارکنان(نیروی انسانی) 2.خدمت در سازمان مطابق با استانداردهای نسل چهارم اعتباربخشی
 • برنامه عملیاتی دفتر پرستاری و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به آن اهداف در راستای ایمنی بیمار

اهداف بلند مدت مدیریت خدمات پرستاری:

 • برنامه ریزی جهت ارتقا دانش و مهارت حرفه ای کارکنان
 • برنامه ریزی در راستای بهبود کیفی مستمر
 • نظارت بر اجرای مراقبتهای استاندارد
 • ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی و کنترل عفونت و آموزش

اهداف دفتر پرستاری بیمارستان معتمدی:

 • ارتقا کمی و کیفی خدمات پرستاری و ارزشیابی  مستمر آنها
 • ساماندهی منابع انسانی با توجه به فعالیت واحدهای مربوطه
 • افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان و کارکنان
 • برنامه ریزی آموزشی و دستیابی به جدیدترین روش های مراقبتی و تشخیصی
 • تشویق کارکنان به منظور افزایش انگیزه
 • نظارت بر اجرای موازین شرعی
 • برقراری ارتباط صحیح بین کارکنان و ایجاد محیط تفاهم بین مسئولین و پرسنل
 • اطلاع رسانی دستورالعمل ها و استانداردها
 • هماهنگی با ریاست بیمارستان در خصوص پرداخت به موقع مطالبات پرستاران
 • تلاش در جهت هماهنگی هرچه بیشتر متخصصین و پزشکان و کادر پرستاری به منظور ارتباط دوسویه مناسب و برقراری محیط کار مناسب برای دو گروه

 

توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین(درمانی، اداری و ...):

از مراجعین محترم خواهشمند است ضمن احترام به پرسنل بیمارستان جهت انجام امور درمان بطور صحیح صبور باشند و با ایجاد سر و صدا محیط را متشنج نسازند تا همه با هم در محیط آرام بتوانیم به بیماران خدمات برسانیم.