واحد رادیولوژی

مسئول واحد : آقای رامه

 

شرح وظایف :

 

بخش راديولوژي بيمارستان درتشخيص بيماري به پزشك كمك می كند. پزشك جهت رسيدن به بعضي تشخيصها نياز به گرافي از آن عضودارد كه مسئوليت تهيه آن برعهده پرسنل راديولوژي مي باشد.

 این بخش دارای دو دستگاه رادیولوژی (شامل: رادیولوژی دیجیتال و فلوروسکوپی) ،یک دستگاه سونوگرافی و دو دستگاه ظهور فیلم رادیولوژی و در بخش سی تی اسکن نیز یک دستگاه سی تی اسکن اسپیرال می باشد .خدماتی نظیر:رادیو گرافی، تمام گرافی های رنگی رادیولوژی ،سونوگرافی ساده و داپلر و همچنین سی تی اسکن ساده و با تزریق  به مراجعین داده می شود.

 

مسئول فنی : دکتر گلینی

 

پزشکان متخصص رادیولوژی :

 

دکتر گلینی  ، دکتر شعبانی ، دکتر نورمحمدی