راهنمای عضویت و امانت کتاب از کتابخانه بیمارستان معتمدی

عضویت :منظور از عضویت ارائه مدارك مور نیاز جهت صدور کارت عضویت براي استفاده از کتابخانه بیمارستان معتمدی می باشد.

 

نحوه عضویت :

 • كارمندان بیمارستان اعم از رسمي ،رسمی آزمایشی ، پيماني، قراردادي ، طرح نيروي انساني ، شرکتی پس از تکمیل فرم درخواست عضویت و ارائه یک قطعه عکس می توانند به عضویت کتابخانه بیمارستان معتمدی درآیند.

 

 • تمامی دانشجویان دانشگاه که به نحوی در این مرکز همکاری دارند (  کارورزی و ... ) با تایید واحد آموزش پس از تکمیل فرم درخواست عضویت و ارائه یک قطعه عکس و کپی کارت دانشجویی می توانند به عضویت کتابخانه بیمارستان معتمدی درآیند.

 

شرایط امانت کتاب به اعضاء کتابخانه:

 • کارمندان بیمارستان :
 •   اعم از(رسمی ،رسمی آزمایشی ، پیمانی ، قراردادي ،طرح نیروي انسانی، شرکتی )
 • مدت امانت براي اعضاي فوق 14 روز تعیین می شود . تمدید مجدد منوط به عدم رزرو کتب درخواستی توسط سایر اعضا می باشد.
 •  افراد فوق می تواند به طور همزمان حداکثر تا 3 عنوان کتاب به امانت بگیرند.

 

 • -دانشجویان :
 • مدت امانت کتاب براي دانشجویان 14 روز تعیین شده است و تمدید مجدد منوط به عدم رزرو کتب درخواستی توسط سایر اعضا می باشد
 • دانشجویان می توانند همزمان تا 3 عنوان کتاب به امانت بگیرند.

 

شرایط و مقررات امانت:

 • امانت گرفتن کتاب از  کتابخانه منوط به عضویت در کتابخانه می باشد.
 • امانت گیرنده مجاز نیست کتابهاي امانت گرفته شده را به دیگران واگذار نماید.
 • اعضاءکتابخانه موظفند شخصا مبادرت به امانت و استردادکتاب نمایند. دانشجویان فقط با در دست داشتن کارت عضویت می توانند کتاب امانت بگیرند.
 • مدت امانت کتابهاي درسی می تواند با توجه به نیاز مراجعین ، به تشخیص کتابدار میز امانت کاهش یابد.

 

 • کتابدار می تواند کتب امانت داده شده به هریک از اعضا را در صورت نیاز فراخوانی کند . امانت گیرنده موظف است در مهلت تعیین شده در فراخوان ، کتاب را بازگرداند.

 

 

 

تاخیر و جرایم

 چنانچه درموعد برگشت مقرر، کتاب بازگردانده نشود ، بافرد مذکورحسب مورد به شرح زیر برخورد خواهد شد:

 • در مورد دانشجویان :

- جریمه دیرکرد به ازاي هرروز مبلغ  1000  ریال محاسبه و اخذ خواهد شد که ملاك محاسبه تعداد روزهاي تاخیر از تاریخ برگشت اولیه کتاب خواهدبود .

- چنانچه مجموع تاخیر به سقف 100روز رسید کارت عضویت مسدود میشود تازمانی که استفاده کننده تسویه حساب خودرابه کتابخانه مربوطه ارائه نماید.

 • در مورد کارمندان :
 • ابتدا تذکر وسپس به ازاي هرروز مبلغ 2000 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد که ملاك محاسبه تعداد روزهاي تاخیر از تاریخ برگشت اولیه کتاب خواهد بود .  

- چنانچه مجموع تاخیر به سقف 100روز رسید کارت عضویت مسدود میشود تا زمانی که استفاده کننده تسویه حساب خودرابه کتابخانه مربوطه ارائه نماید.

مفقود یا ناقص شدن منابع

 • چنانچه منبع به امانت رفته آسیب ببیند یا اوراق و تصاویر آن بریده و ناقص شود ، امانت گیرنده موظف است اصل آن را تهیه و به کتابخانه تحویل نماید..
 • در صورت گم شدن منبع ، امانت گیرنده موظف است عین آن را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد . علاوه بر این امانت گیرنده موظف است جریمه دیرکرد کتب مفقودي رانیز بپردازد
 • در صورت موجود نبودن منبع در بازار ، امانت گیرنده موظف است با هماهنگی مسئول کتابخانه نسبت به پرداخت کل مبلغ آن منبع به قیمت روز اقدام نماید.

منابعی که امانت داده نمی شوند

 • کتب مرجع

رعایت موارد اخلاقی در کتابخانه

 • کلیه اعضا موظف هستند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت نمایند:
 • اجتناب از رفتارهاي مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی
 • حفظ کامل سکوت و پرهیز از ایجاد مزاحمت براي سایر اعضا
 • حفظ نظم وپاکیزگی در محیط کتابخانه
 • خودداري از خوردن ،آشامیدن و استعمال دخانیات
 • رعایت احترام به پرسنل کتابخانه
 • عدم استفاده از تلفن همراه
 • در صورت مشاهده هر گونه تخلف ، پس از یک نوبت تذکر شفاهی و سپس تعلیق عضویت ، در صورت تکرار فرد متخلف به کمیته تشویق و تنبیه بیمارستان معرفی خواهد شد.

 

 

با تشکر

حبیبی

مسئول کتابخانه بیمارستان معتمدی گرمسار