رسالت بیمارستان

 

این مرکز با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات، ایمنی و رضایتمندی مراجعین و با استفاده از توان و تجربه نیروهای متعهد، تجهیزات و امکانات موجود و با تاکید بر عدالت محوری و حفظ کرامت انسانی به ارائه خدمات درمانی مؤثر و کارآمد به بیماران می پردازد.