واحد روابط عمومی

مسئول واحد: آقای گرایلی

معرفی واحد :

روابط عمومی نقش مغز متفکر سازمان را بازی می کند و پل ارتباطی است بین سازمان و بیرون سازمان . روابط عمومی فعالیتی است ممتد، مداوم، طرح ریزی شده که از طریق آن سازمانها سعی میکنند با مردم ارتباط برقرار کنند . 

شرح وظایف :

 1. ارتباطات 2. امورفرهنگی و نمایشگاهها 3. انتشارات 4. سنجش افکار عمومی ومخاطب سنجی 5. پژوهش و برنامه ریزی