واحد روانشناسی

مسئول واحد : خانم جاویدنیا

 

شرح وظایف واحد روانشناسی:

 1. برنامه ریزي براساس سطوح سه گانه پیشگیري در زمینه هاي آموزش، مشاوره و بازتوانی.
 2. مطالعه وبررسی در زمینه بیماریهاي اعصاب و روان و تعیین نوع، میزان شیوع  و  بروز این بیماری ها در کشور.
 3. مطالعه در زمینه تعیین استانداردها ي لازم براي بهداشت و سلامت روان و تدوین و اجراي شاخص ها والگوهاي سلامت روان.
 4. مطالعه و بررسی اطلاعات خدمات روانشناختی در کلیه زمینه هاي توانمندسازي جامعه هدف.
 5. مشارکت وهمکاري در تدوین و اجراي برنامه هاي توسعه روانشناسی جامعه نگر.
 6. هماهنگی و جلب همکاري هاي درونبخشی و برونبخشی در پیشبرد برنامه هاي بهداشت روان.
 7. تهیه، جمع آوري، کنترل، تجزیه و تحلیل آمارهاي لازم جهت انجام گزارشات مربوطه.
 8. انجام آزمونهاي روانی از قبیل آزمون هوش، شخصیت و استعدادهاي افراد، ساخت و هنجاریابی آزمون ها به منظور کمک به تشخیص هاي روانپزشکی.
 9. مصاحبه، ارزیابی، تشخیص و مشارکت دربرنامه هاي درمانی مناسب به بیماران و گروه هاي هدف.
 10. تکمیل پرونده روانشناختی مراجعان و ثبت اطلاعات مورد نیاز.
 11. ویزیت دوره اي بیماران روانی بستري دربخشهاي مرکز وانعکاس گزارش هاي لازم به پزشک معالج.
 12. کمک به روانپزشک در زمینه روانسنجی و تهیه شرح حال روانی افراد.
 13. همکاري دراجراي مداخلات روانی در بلایا براي سطوح مختلف.
 14. تهیه و تنظیم برنامه ها و متون آموزشی براي گروههاي هدف.
 15. شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی هاي شغلی و بکارگیري نتایج آن در انجام وظایف محوله.
 16. مشارکت در تحقیقات کاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.   
 17. ويزيت روزانه روانشناسي بيماران بستري در بيمارستان.
 18. روان درماني فردي بيماران بستري بنا به نياز و تشخيص روانشناس
 19. مشاوره فردي بيماران بستري بنا به نياز و تشخيص روانشناس
 20. آموزش فردي بيماران بستري بنا به نياز و تشخيص روانشناس
 21. مشاوره با خانواده هاي بيماران بستري در بيمارستان
 22. رسیدگی به شکایات بیماران
 23. بررسی میزان رضایت مندی پرسنل از کادر مدیریتی و امکانات اداری
 24. بررسی میزان رضایتمندی بیماران از کیفیت خدمات درمانی و غیردرمانی ارائه شده
 25. انجام مداخلات لازم جهت پیشگیری و پرهیز از بروز مجدد خودکشی

 

 

ساعات ارائه خدمات روانشناختی به عموم مردم، همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 8 الی 13 می باشد.