ساعت کار کتابخانه

روزهای اداری 8:30  الی 13

کتابخانه این مرکز فاقد سالن مطالعه می باشد.