شماره شابکا کتابخانه (شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه) ثبت شده در مرکز اسناد و کتابخانه ملی 201740004-IR می باشد. با کلیک بر روی شکل زیر صفحه شابکا کتابخانه بیمارستان معتمدی در کتابخانه ملی ایران را مشاهده می نمایید.