ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ راﺑﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ

 1. رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺎﻓﻮق.
 2. ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼﺳﻬﺎ ، دوره ﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ از ﺑﯿﻤﺎران
 3. ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺨﺶ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
 4. ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺶ
 5. ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
 6. اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺎﻓﻮق
 7. رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم اﯾﻤﻨﯽ در ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻨﺪراب در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻮارد ﻧﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺎﻓﻮق.
 8. آﮔﺎﻫﯽ از ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ و  اﻫﺪاف ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن.
 9. ﻟﺰوم داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ  و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب  راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺸﻮری
 10. ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮐﻨﺘﺮلﻋﻔﻮﻧﺖ و ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در زﻣﯿﻨﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮ ﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 11. ﭘﺎﯾﺶ دﻗﯿﻖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪات رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺖ و اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ   ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮ ﻧﺖ
 12. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ، ﺑﺮرﺳﯽ آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ واﻋﻼم  ﻧﻮاﻗﺺ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و  ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 13. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ از ﺳﻮی واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ  ﺑﯿﻤﺎر از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﯾﺎ ﻓﻮت و  ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ  ﺑﺎ  ﺗﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﮐﺸﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮریﺟﻬﺖ ﻓﺮد ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه اﻃﻼع ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 14. راﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ، ﻓﺮﻣﻬﺎ و آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی واﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ  در ﺻﻮرت  ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺑﯿﻤﺎران  و ﭘﺮﺳﻨﻞ، و اراﺋﻪ آﻣﺎر ﮐﺸﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﺿﺮورت در ﺑﺨﺶ واﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻓﻮری در ﻣﻮارد ﮐﺸﺖ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ  ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ
 15. در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮﯾﻠﺰاﺳﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻂ وﮔﺰارش آن در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 16. ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻮﯾﺎ و ﻓﻌﺎل ﺑﺎ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ درزﻣﯿﻨﻪ  اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ،  ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ واﺣﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ
 17. ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ  ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ﻧﺎﻗﺺ
 18. ﻫﻤﮑﺎری در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ
 19. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﻈﻢ در ﺟﻠﺴﺎت راﺑﻄﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ واﺣﺪ
 20. اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ  واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺧﺎﻃﯽ  ﺟﻬﺖ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی از ﺳﻮی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.
 21. اﻋﻼم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﮐﻤﺒﻮد اﻗﻼم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮلﺑﺨﺶ و واﺣﺪ  ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ  و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن.
 22. ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻧﯿﺎزو ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺿﺮورت آن ﺑﺨﺶ ، ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎئ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ، ﺑﺎ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل عفونت
 23. دﻗﺖ در ﺟﻤﻊ آوری دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ  و ﺟﺰوات آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﻤﻔﻠﺖ در ﮐﺎردﮐﺲ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم  ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز.
 24. اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ
 25. آﮔﺎﻫﯽ از ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 26. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮ ﻧﺖ ﺑﺮ روی ﺑﺮد ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮ ﻧﺖ ﺑﺨﺶ
 27. ﻧﻈﺎرت در ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم ﺣﻔﺎ ﻇﺖ ﻓﺮدی ﺗﻮ ﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 28. اﺟﺮای اﯾﺰو ﻻﺳﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻋﻔﻮ ﻧﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم در ﺑﺨﺶ ﻃﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮ ﻧﺖ