ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ راﺑﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ:

 1. رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺎﻓﻮق.
 2. ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼﺳﻬﺎ ، دوره ﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ از ﺑﯿﻤﺎران
 3. ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺨﺶ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
 4. ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺶ
 5. ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
 6. اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺎﻓﻮق
 7. رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم اﯾﻤﻨﯽ در ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻨﺪراب در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﻮارد ﻧﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺎﻓﻮق.
 8. آﮔﺎﻫﯽ از ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ و  اﻫﺪاف ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن.
 9. ﻟﺰوم داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ  و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب  راﻫﻨﻤﺎي ﮐﺸﻮري
 10. ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮐﻨﺘﺮلﻋﻔﻮﻧﺖ و ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در زﻣﯿﻨﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮ ﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 11. ﭘﺎﯾﺶ دﻗﯿﻖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪات رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺖ و اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ   ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮ ﻧﺖ
 12. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ، ﺑﺮرﺳﯽ آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ واﻋﻼم  ﻧﻮاﻗﺺ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و  ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 13. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ از ﺳﻮي واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ  ﺑﯿﻤﺎر از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﯾﺎ ﻓﻮت و  ﻫﻤﮑﺎري ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ  ﺑﺎ  ﺗﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮي در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﮐﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮریﺟﻬﺖ ﻓﺮد ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه اﻃﻼع ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 14. راﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ، ﻓﺮﻣﻬﺎ و آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي واﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ  در ﺻﻮرت  ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺑﯿﻤﺎران  و ﭘﺮﺳﻨﻞ، و اراﺋﻪ آﻣﺎر ﮐﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﺿﺮورت در ﺑﺨﺶ واﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻓﻮري در ﻣﻮارد ﮐﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ  ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ
 15. در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮﯾﻠﺰاﺳﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻂ وﮔﺰارش آن در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 16. ﻫﻤﮑﺎري ﭘﻮﯾﺎ و ﻓﻌﺎل ﺑﺎ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ درزﻣﯿﻨﻪ  اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ،  ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي اﯾﻦ واﺣﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ
 17. ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ  ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ﻧﺎﻗﺺ
 18. ﻫﻤﮑﺎري در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ
 19. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﻈﻢ در ﺟﻠﺴﺎت راﺑﻄﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺷﺪه از ﺳﻮي اﯾﻦ واﺣﺪ
 20. اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ  واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺟﺮاي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺧﺎﻃﯽ  ﺟﻬﺖ ﭘﯽ ﮔﯿﺮي از ﺳﻮي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.
 21. اﻋﻼم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﮐﻤﺒﻮد اﻗﻼم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮلﺑﺨﺶ و واﺣﺪ  ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ  و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن.
 22. ﻫﻤﮑﺎري در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻧﯿﺎزو ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﺿﺮورت آن ﺑﺨﺶ ، ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎئ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ، ﺑﺎ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل عفونت
 23. دﻗﺖ در ﺟﻤﻊ آوري دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ  و ﺟﺰوات آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﻤﻔﻠﺖ در ﮐﺎردﮐﺲ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم  ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز.
 24. اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ
 25. آﮔﺎﻫﯽ از ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 26. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮ ﻧﺖ ﺑﺮ روي ﺑﺮد ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮ ﻧﺖ ﺑﺨﺶ
 27. ﻧﻈﺎرت در ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم ﺣﻔﺎ ﻇﺖ ﻓﺮدي ﺗﻮ ﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 28. اﺟﺮاي اﯾﺰو ﻻﺳﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻋﻔﻮ ﻧﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم در ﺑﺨﺶ ﻃﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮ ﻧﺖ