ﺷرح وظﺎﯾف ﺳوﭘرواﯾزر ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧت

 1. شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش
 2. به کارگیری نتایج پزوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برا پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
 3. همکار در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری .دانشجویان.مراجعین و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی
 4. شرکت در جلسات و دوره ها آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری برگزار می شود.
 5. تنظیم برنامه واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان طبق برنامه ها یکشوری
 6. نیاز سنچی اموزشی کارکنان بیمارستان در زمینه عفونت های بیمارستانی و پیگیری اثربخشی آموزشی
 7. ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای کنترل عفونت های خطرناک و ارائه راهکار مناصب به کمیته کنترل عفونت
 8. بازدید از بخش های مختلف بیمارستانی طبق تقویم برای کشف موارد عفونت بیمارستانی جدید و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشگاه و علایم بالینی و ثبت موارد جدید در نرم افزارو ارائه گزارش های لازم
 9. تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر بخش های آسیب پذیر بر اساساستانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت
 10. نظارت و ارزشیابی ضوابط و مقررات توصیه شده توسط وزارت متبوع ،کمیته کنترل عفونت دانشگاه و کمیته کترل عفونت بیمارستان و گزارش نتایج به کمیته مربوطه
 11. نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته کنترل عفونت و امکانات موجود
 12. شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشاها و دریافت دستورالعمل های اجرایی
 13. نظارت بر رعایت بهداشت دست طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت ؛اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان  و پزشکان
 14. مدیریت مواجهه کارکنان باعوامل خطرناک شغلی
 15. کنترل  پوشش های محافظتی کادر خدمات و کادر درمان اعم از پرستاری و پیراپزشکی
 16. همکاری در کنترل نتایج کشت ها و بررسی میزان مقاومت به آنتی بیوتیک
 17. انجام ممیزی سنجه های اعتبار بخشی کنترل عفونت و همکاری در اجرای آن
 18. نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی
 19. شناسایی و مدیریت سریع طغیان عفونت بیمارستانی
 20. ارزیابی محصولات جدید مورد استفادهر درمان از نظر کنترل عفونت و تایید و یا رد خرید این محصولات
 21. ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرستاری در مرود نیازها و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری
 22. همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم وتدوین اهداف کوتاه مدت .میان مدت و بلند مدت
 23. مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی
 24. نظارت بر تفکیک پسماندهای پزشکی
 25. ارائه گزارشات دوره ای به سیستم های بالا دست
 26. مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان