فرایند پذيرش بيماران بستري در بيمارستان معتمدی گرمسار

 

الف: مراحل پذيرش بيماراني كه دستور بستري از طريق کلينيک يا مطب پزشك دريافت مي نمايند

1. مراجعه بيمار يا همراه وي به واحد پذيرش جهت تشكيل پرونده بستري با در دست داشتن دستور بستري

2. وارد كردن مشخصات بيمار و اطلاعات مورد نياز (آدرس محل سکونت و شماره تلفن بيمار) در سیستم HIS، اخذ رضايتنامه از بيمار يا همراه وي و تشكيل پرونده (همراه داشتن کارت ملی بیمار الزامی است)

3. ارجاع بيمار به بخش مربوطه

4. همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بيمه بيمار در صورت نیاز

5. در صورت داشتن بيمه مکمل (تکميلی) همراه داشتن معرفی نامه از بيمه مربوطه

روند امور در بخش:

1. تحویل دادن پرونده بیمار به منشی بخش

2. مشخص شدن اتاق و تخت بيمار در بخش بستري

 

ب: مراحل پذيرش جهت بستري بيماراني كه به اورژانس بيمارستان مراجعه مي نمايند

1. مراجعه بیمار به تریاژ و تعیین سطح تریاژ توسط پرستار کشیک

2. دريافت دستور بستري از پزشك اورژانس در صورت نیاز

3. مراجعه به پذيرش اورژانس جهت تكميل پرونده واخذ رضايتنامه از بيمار يا همراه وي

4. هدايت بيمار به اورژانس جهت بستري موقت در اورژانس و در صورت نياز، انتقال به بخش مربوطه و ادامه درمان

مدارك مورد نياز در هنگام پذيرش بيمار:

1. دستور بستري از پزشك معالج

2. داشتن کارت ملی جهت تكميل اطلاعات هويتي بيمار در برنامه پذيرش و تشكيل پرونده

3. کپی صفحه اول دفترچه بيمه بيمار در صورت نیاز و در صورت داشتن بيمه تکميلی ارائه معرفی نامه از بيمه مربوطه

5. جهت بيماران حوادث ترافيکی بعداز سير مراحل پذيرش، ارائه کروکی حادثه يا گزارش کلانتری، کپی بیمه نامه وسیله نقلیه و کپی کارت ملی (کپی کارت اقامت يا پاسپورت معتبر جهت مصدومان غير ايرانی) الزامی است.

 

ج: پذيرش بيماران سرپايی

پذيرش بيماران سرپايی تمام وقت (24 ساعته) صورت می گيرد بدين صورت که بيماران پذيرش شده و مشخصات هويتی آنها در سيستم ثبت می شود و ویزیت پزشک عمومی، تزریقات و خدمات پاراکلینیکی جهت ایشان انجام می گردد.

 

د: پذيرش بيماران درمانگاهی

پذيرش بيماران درمانگاهی جهت انجام اکو، تست ورزش و ویزیت متخصص بیهوشی با تعیین وقت قبلی انجام می گردد.