همکار گرامی: سنجش حس رضایت مندی، علاقه و دلبستگی بین کارکنان امری ضروری و محوری برای مدیریت سازمانهاست. طبیعی است که تکمیل اطلاعات درخواستی ذیل و پاسخ های دقیق و صادقانه شما عزیزان به یکی از گزینه های شش گانه می تواند راه گشای این امر مهم باشد. در صورتی که در مورد هر سوال توضیحات دیگری غیر از موارد شش گانه را ضروری می دانید لطفا در ذیل آن مرقوم فرمائید.