واحد فیزیوتراپی

مسئول واحد : آقای عرب سرهنگی (کارشناس فیزیوتراپی)

شرح وظایف :

1.فيزيوتراپي ريه و اندام در بخشهاي ICU ، CCU ، داخلي ، جراحي ، اطفال

2.مشاركت در امور پژوهشي مربوط به دانشكده و دانشگاه

3.مشاوره به بيماران سرپايي مراجعه كننده به واحد فيزيوتراپي

4.اقدام در جهت راه اندازي واحد فيزيوتراپي در بيمارستان

5.مشاركت در امور آموزشي مربوطه به واحد فيزيوتراپي