واحد مدارک پزشکی

مسئول واحد : خانم عباسی

 

واحد مدارک پزشکی شامل 4 واحد میباشد:

1) آمار 2) کدگذاری 3) بایگانی 4) پذیرش که شرح وظایف هر واحد در زیر توضیح داده می شود :

شرح وظایف کدگذار:

1)رعايت قوانين و مقررات و ضوابط بيمارستان

2)كد گذاري تشخيص اوليه بر اساس كتاب ICD10

3)كد گذاري تشخيص نهايي بر اساس كتاب ICD10

4)كد گذاري علت خارجي بر اساس كتاب ICD10

5)كد گذاري علت زمينه اي فوت بر اساس كتاب ICD10

6)كدگذاري اقدامات و اعمال جراحي بر اساس كتاب ICD9CM

7)پاسخگویی به نامه های مراجع قانونی و ذیصلاح با هماهنگی مسئول مدارک پزشکی

8)انجام كليه امور محوله طبق دستور مافوق 

 

شرح وظایف مسئول واحد آمار:

 1)رعايت قوانين ومقررات وضوابط بيمارستان

2) پيگيري وتهيه فرم هاي مورد نياز واحد جهت جمع آوري اطلاعات آماري

3) پيگيري و دريافت فرم هاي آماري تكميل شده از تمام بخش هاي بيمارستان

4) محاسبه و ارائه شاخص هاي آماري

5)ارائه آمار به اداره آمار دانشگاه به صورت ماهيانه

6)پاسخگويي به نا مه هاي آماري ارسال شده به واحد آمار طبق دستور مافوق

7)ارائه آمار ماهيانه وساليانه از تمام فعاليت هاي بيمارستان

8) نگهداري سوابق فرم ها و گزارش ها طبق ضوابط مربوط

9)انجام كليه امور محوله طبق دستور ما فوق

 

شرح وظایف واحد بایگانی :

1)  رعایت قوانین و مقررات و ضوابط بیمارستان

2)دریافت پرونده پزشکی کامل و ثبت در دفتر ورود پرونده

3)تنظیم اوراق و حذف اوراق اضافی پرونده

4)تلاش جهت رعایت اصل محرمانگی اطلاعات با رعایت اصول واگذاری پرونده پزشکی

5)بازیابی و تحویل پرونده های پزشکی از بایگانی به درخواست کننده طبق قوانین و دستورالعمل تحویل پرونده پزشکی

6)پیگیری جهت بازگشت پرونده هایی که تحویل بخش ها داده شده است.

7)شمارش اوراق پرونده قبل از ارسال یا تحویل پرونده به درخواست کننده و چک آن در زمان تحویل گرفتن پرونده

8)تهیه گزارش از فعالیت ها و ارائه به سرپرست مربوطه

9)پاسخگویی به نامه های مراجع قانونی و ذیصلاح با هماهنگی مسئول مدارک پزشکی

10)انجام کلیه امور محوله طبق دستور مافوق

11)پیگیری پرونده های ناقص به منظور تکمیل آنها توسط پزشکان

12) ثبت کد اختصاص داده شده به پرونده در برنامهHIS

13) بایگانی صحیح پرونده پزشکی طبق دستورالعمل بایگانی

14) بازیابی و تحویل پرونده های پزشکی از بایگانی به درخواست کننده طبق قوانین و دستورالعمل تحویل پرونده پزشکی

15) پیگیری جهت بازگشت پرونده هایی که تحویل بخش ها داده شده است.

16) بازیابی و تحویل پرونده های پزشکی از بایگانی به درخواست کننده طبق قوانین و دستورالعمل تحویل پرونده پزشکی

17) پیگیری جهت بازگشت پرونده هایی که تحویل بخش ها داده شدهاست.