معرفی واحد کنترل عفونت:

کارشناس کنترل عفونت: خانم ثمری

پزشک کنترل عفونت: خانم دکتر نیتی

برﺧﻮردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ(ICC)ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺖ.

کنترل عفونت این مرکز تحت نظر یک پزشک متخصص عفونی و سوپروایزر کنترل عفونت فعالیت می نماید.

اﻋﻀﺎء اﺻﻠﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

●ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ (رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ)ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﯾﮏ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ.

●ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﺎ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ.

●ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ.

●ریاست یا ﻣﺪﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

 

کنترل عفونت این مرکز تحت نظر یک پزشک متخصص عفونی و سوپروایزر کنترل عفونت فعالیت می نماید.
در هر بخش یک رابط کنترل عفونت تعیین شده است که در راستای  اهداف نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی و تحت نظر سوپروایزر کنترل عفونت فعالیت دارند  .
در هرماه کمیته کنترل عفونت بیمارستان با حضور اعضاء در دفتر مدیریت تشکیل می گردد.

سوابق آموزشی و پژوهشی :
-    آموزش مباحث کنترل عفونت  به گروه های مختلف بیمارستان
-    تهیه پوستر ها و پمفلت های مربوط به کنترل عفونت
-    تهیه دستورالعمل ها و گایدلاین های مربوط به کنترل عفونت