"بسمه تعالی"

(دستورالعمل سامانه نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سلامت 1690 با شعار تضمین حقوق بیمار، تکریم جامعه  پزشکی )

 

پرداخت هرگونه وجه  خارج از صندوق بیمارستان  و مرکز جهت هزینه های بستری و عمل جراحی ممنوع است و در صورت هرگونه شکایت در این زمینه با تلفن 1690 تماس بگیرید.