مسئول و کارشناس کتابخانه: سرکار خانم مریم حبیبی

شماره تماس: 3-02334220071 داخلی 2062

ایمیل: mhlib@semums.ac.ir