واحد امور اداری و کارگزینی

 مسئولین واحد : سرکار خانم قنبری و سرکار خانم باقریان

 

شرح وظایف :


1-بررسی و تهیه کلیه احکام کارگزینی طبق برنامه های رشد و قانون مدیریت خدمات کشوری
2-اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل
3-پاسخگویی به مکاتبات اداری
4- اجرای صحیح ارزشیابی سالیانه کارکنان وانجام کلیه امور اداری مربوطه
5-اجرای طرح مسیر ارتقا شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی و کارشناسان ستادی
6-انجام کلیه امور بازنشستگی کارکنان
7-انجام امور مربوط به مرخصی کارکنان

 

واحد دبیرخانه

 مسئولین واحد: سرکارخانم باقریان و سرکار خانم شهسواری

 

شرح وظایف :

 

مسئول دبیرخانه به ماشین کردن نامه ها و یادداشت های اداری از روی یادداشت های خطی ماشین کردن – ماشین کردن بخش نامه و مطالب – ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص ذیربط

بایگان:دریافت نامه،اوراق،پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت - ثبت خلاصه مشخصات و جریان آن ها در دفتر اندیکاتور و اندیکس - تفکیک ، توزیع نامه ها ، گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری کردن آنها.