نقش کمیته ها در نسل نوین اعتباربخشی

براساس استانداردهای اعتباربخشی علاوه بر سند استراتژیک و برنامه ریزی های عملیاتی و بهبود کیفیت، بخش عمده ای از اطلاعات از طریق فعالیت و ارزیابی عملکرد کمیته های بیمارستانی، در بستر تیم اجرایی به تصمیم سازی های مهم و مداخلات اصلاحی منجر می شود. کمیته های بیمارستانی بازوهای مشورتی و تصمیم  سازی رئیس و مدیر بیمارستان هستند و به عنوان اتاق فکر بیمارستان محسوب شده و نقش محوری در هدایت بیمارستان، برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی را انجام می دهند.

 

برنامه زمان بندی برگزاری كمـيتـه هـاي بيمـارسـتاني (بیمارستان معتمدی) در سال 99